ข้อสอบครูผู้ช่วย การเป็นข้าราชการที่ดี

 

ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1 ระเบียบบริหารราชการส่วนรวม
2 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
3 ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
4 ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
1 กรุงเทพมหานคร
2 พัทยา
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
4 จังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น จะต้องจัดทำขึ้นในระยะกี่ปี
1 1 ปี
2 3 ปี
3 5 ปี
4 10 ปี

ส่วนราชการจะมีการทบทวนภารกิจของตนว่ามีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงแผนงานตามข้อใด
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 แนวโน้มอัตราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
4 แผนแม่บท

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่าอย่างไร
1 การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง
2 การสอบสวนข้อความผิดทางการปกครอง
3 การพิจารณาโทษความผิดทางการปกครอง
4 การปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการปกครอง

“คำสั่งทางปกครอง” จะต้องจัดทำขึ้นในรูปแบบใดจึงจะสมบูรณ์
1 จัดทำเป็นหนังสือ
2 บอกกล่าวด้วยวาจา
3 การสื่อสารโดยรูปแบบอื่นที่มีข้อความชัดเจน
4 ถูกทุกข้อ

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นจะต้องโทษอย่างไรบ้าง
1 จำคุก 5 – 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท
2 จำคุก 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3 จำคุก 10 – 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท
4 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวเมื่อความผิดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะใด
1 เป็นความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลางาน
2 เป็นความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือคำสั่ง
3 เป็นความผิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่
4 เป็นความผิดที่เกิดจากการจงใจกระทำความผิด

ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
1 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4 ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 รักษาภาพลักษณ์ของราชการ
2 มีจิตสำนึกที่ดี
3 ไม่เลือกปฏิบัติ
4 สำนึกรักบ้านเกิดและสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *